Landing Page

7 MẸO TỐI ƯU HOÁ VỚI TRANG LANDINGPAGE

Tối ưu hoá Landing page là việc xác định các vấn đề tiềm ẩn với thiết kế hoặc chức năng của trang bằng những thử nghiệm được kiểm soát hay A/B Testing. Từ đó để cải tiến cho trang và đo lường những ảnh hưởng tới sự chuyển đổi của Landing page ấy. Và dưới ...